ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen de bij
    ‘Rijschool Voorwaarts’ aangesloten franchisenemers en hun leerlingen.
    2. In het aanmeldingsformulier en in overleg met de leerling worden alle andere zaken geregeld.
    Te denken is aan prijzen, de soort opleiding, lestijden e.d.


Artikel 1 : De Rijschool dient zich te houden aan de volgende voorwaarden:

1.1 De leerling krijgt theorie­en/of praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet aan
de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
1.2 Het rijexamen dient binnen 2 weken gereserveerd te worden door de Rijschool nadat de
examenkosten betaald zijn. Uitzondering is wanneer er een pakket gekocht wordt. Dan zal de
instructeur aangeven wanneer het examen gepland kan worden.
1.3 De leerling krijgt zo veel mogelijk rijonderricht van dezelfde Rijinstructeur.
1.4 De leerling zal het praktijk examen afleggen in de motorrijtuig waar de leerling ook mee gelest
heeft. Mocht er vanwege dringende omstandigheden zoals ongeval en schade dat niet kunnen,
dan wordt er voor een vervangend motorrijtuig gezorgd, die zoveel mogelijk overeenkomt qua
type en gelijkwaardigheid als de lesvoertuig.
1.5 De rijles die bestaat uit 60 minuten, wordt volledig benut voor het geven van de rijles, waarin
de voor­en­nabespreking is inbegrepen.
1.6 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling
aansprakelijk is een goede verzekering afgesloten.
1.7 Indien de lessen niet door kunnen gaan wordt de leerling hiervan zo snel (als) mogelijk op de
hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende intructeur ingezet.
De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
1.8 De lesauto is schoon,netjes en onderhouden. In de auto wordt niet gerookt.
1.9 De Rijschool moet de leerling weigeren als er op het moment van de rijles sprake is van
drank,drugs of andere bedwelmende of geestverruimende middelen is geweest.
1.10 Een pakketkeuze garandeert niet dat u examen-klaar bent. Het kan dus voorkomen dat u bovenop uw pakket nog een aantal losse lessen zult moeten afnemen.
Trainingsmateriaal:
Boek: Als u een boek bij ons koopt heeft u alle informatie die u moet weten voor uw theorie examen.
Onlinetraining: Naast uw boek, krijgt u bij het aanschaffen van theoriemateriaal een online inlogcode van 7.5 uur online training. Hiermee kunt u non-stop theorie-examens oefenen. Ook krijgt u direct feedback over uw fouten en wat het correcte antwoord had moeten zijn.
Opnames:
Instructeurs van Rijschool Voorwaarts kunnen een camera in de auto hebben geïnstalleerd. Dit materiaal wordt enkel en alleen aangezet en gebruikt (met uw toestemming)voor trainingsdoeleinden. Denk hierbij aan het evalueren van uw kijkgedrag in de auto. Of verkeerssituaties terugkijken met uw rij-instructeur.
Deze opnames, worden na uw evaluering met instructeur direct verwijderd en zal nooit worden gedeeld met derden of commerciële doeleinden. Privacy verklaring Rijschool Voorwaarts.


Artikel 2: De leerling dient zich te houden aan de volgende voorwaarden:

2.1 Om lessen te volgen moet de leerling tenminste 16.5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens
de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan.
Als de leerling iets te laat is, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats.
Ben je er dan nog niet, dan heeft Rijschool Voorwaarts het recht om de les in rekening te
brengen.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden,
anders heeft Rijschool Voorwaarts het recht om 50% van de les in rekening te brengen in verband
met de gereserveerde tijd.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging in verband met een
dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van
de leerling, of van een familielid in de 1e en 2e graad.
2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische
toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool Voorwaarts.
2.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in artikel 2.5 genoemde situaties heeft Rijschool
Voorwaarts het recht dit te verhalen op de leerling.
2.7 De leerling is verplicht te melden wanneer er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling dit nalaat te melden, is Rijschool Voorwaarts en instructeur niet aansprakelijk te stellen.
2.8 Indien leerlingen niet komen opdagen of te laat afzeggen (denk aan 24 uur afmeldingstijd) bij proefles-aanvragen, heeft Rijschool Voorwaarts het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

Artikel 3: Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:
3.1 Gelieve alle betalingen via incasso te voldoen. Indien de leerling toch contant wil betalen dient deze te worden voldaan aan de Eigenaar, Daniel Ruijgrok of anderzijds aan het Hoofdadres van de onderneming.
3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de laatste
termijn datum voldaan te zijn,gebeurd dit niet dan worden de resterende lessen en/of examens
stopgezet.
3.3 Indien zowel contante als bankbetalingen niet binnen het vastgestelde termijn plaatsvinden,
wordt het te betalen bedrag verhoogd met administratiekosten.
3.4 Indien er meer dan 30 dagen na het vastgestelde termijn het te betalen bedrag niet is
voldaan, wordt er rente en een boete berekend.
3.5 Indien er meer dan 60 dagen na het vastgestelde termijn het te betalen bedrag nog niet is
voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau. Alle daarbij komende
kosten worden doorberekend, waardoor het te betalen bedrag wordt verhoogd. De leerling
verplicht zich om de vordering te betalen aan het incassobureau.
3.6 Rijschool Voorwaarts is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de prijzen te
verhogen. Dit gebeurt niet als er een pakketprijs is afgesproken, met uitzondering van een door
de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.
3.7 Als er een pakket is aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket niet volledig
benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie, je hebt immers een flinke korting op de lesprijs
gehad.
3.8 Als een leerling zelf beslist eerder te stoppen met de rijopleiding heeft hij/zij geen recht op restitutie. Hierin zijn enkele uitzonderingen zoals overlijden/ernstige ziekte.

Artikel 4: Vrijwaring: Als de leerling tijden de rijles of het rij­examen een bekeuring krijgt en/of
schade veroorzaakt aan derden dan gelden de volgende afspraken:

4.1 Rijschool Voorwaarts kan onder normale condities de leerling niet aansprakelijk stellen.
Rijschool Voorwaarts draagt zelf het risico.
4.2 Als de leerling zich in de motorrijtuig zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen
van de instructeur een aanrijding plaatsvindt of een bekeuring wordt verkregen, dan kan de
leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
4.3 Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling
aansprakelijk worden gesteld. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor
tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de
verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd
contact met Rijschool Voorwaarts op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Artikel 5: Overige voorwaarden:
5.1 Alle lesovereenkomsten vervallen automatisch na 12 maanden vanaf de begindatum en als
alle wederzijdse verplichtingen voldaan zijn.
5.2 Alle lesovereenkomsten kunnen beëindigd worden door grove nalatigheid, ernstige
tekortkomingen,ernstige ziekte en overlijden.
5.3 Rijschool Voorwaarts en instructeur zijn ten alle tijde, gevrijwaard van elke vorm van
aansprakelijkheid in welke vorm of hoedanigheid dan ook als ze zich hebben gehouden aan
datgene wat overeengekomen is.

“Verandering is onvermijdelijk, groei is een keuze.”
Rijschool Voorwaarts, de Rijopleiding voor u!

Pin It on Pinterest